PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU

 

Toate aspectele cuprinse în acest program politic reprezintă rezultatul contactului direct cu problemele milioanelor de români dezamăgiţi de actuala clasă politică şi de sistemul care a împins România într-o criză generală fără precedent. Nu parcurgem doar o criză economică, socială, morală şi politică ci şi una de încredere, de credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul rând, de soluţii.

FUNDAMENTE

Înfiinţarea Partidul Poporului – Dan Diaconescu constituie un adevărat act de voinţă, curaj şi hotărâre a societăţii româneşti care nu mai acceptă prăpastia care separă poporul de guvernanţi, care refuză să renunţe la dreptul fundamental la viaţă şi care continuă să spere că, totuşi, se va putea trăi demn în România.Partidul Poporului – Dan Diaconescu se defineşte ca fiind singura forţă politică pregătită să ofere soluţii viabile pentru a repara ceea ce au distrus toate celelalte partide politice care au guvernat România în ultimii 21 de ani. Suntem decişi să armonizam toate segmentele vieţii sociale în interesul cetăţeanului, hotărâţi să stabilim un cadru instituţional adecvat dezvoltării egale a tuturor regiunilor ţării, dispuşi să ajutăm românii să nu se mai simtă abandonaţi în propria ţară, capabili să eliminăm toate barierele care stau în calea afirmării lor ca cetăţeni europeni. Partidul Poporului – Dan Diaconescu se declară un apărător al democraţiei şi al statului de drept din România şi un susţinător al valorilor care definesc democraţia în ansamblu. În susţinerea acestui obiectiv, PP-DD se angajează să demareze procesul de schimbare fundamentală a cadrului politic care guvernează azi România, de modernizare a propriilor structuri, precum şi de impunere a unor standarde mai înalte de moralitate şi profesionalism, în spiritul apropierii de susţinătorii săi şi de nevoia de a-i reprezenta corect pe cei mulţi. Astăzi, România noastră reală este ţara în care anarhia, corupţia, sărăcia, mizeria şi nesiguranţa sunt răsplata faptului că ne-am născut, trăim şi muncim în acest spaţiu şi ne-am lăsat prea mult timp conduşi de oameni lacomi, incapabili şi iresponsabili, care au urmărit exclusiv interese proprii. România se zbate în propria neputinţă: are cel mai scăzut nivel de trai din Uniunea Europeană, cea mai mare Taxă pe Valoare Adăugată, cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile, cel mai mare număr de cazuri de TBC, cel mai mic număr de medici la mia de locuitori, fiind, în acelaşi timp, prima la capitole precum inflaţia anuală, abandonul copiilor, violenţa în şcoli şi, evident, corupţie. Eşecurile lamentabile continue nu mai conferă niciunui partid politic, care a guvernat in ultimii 21 de ani, dreptul şi autoritatea morală de a cere încrederea românilor pentru că niciunul nu şi-a onorat promisiunile electorale, singurul scop realizat cu succes de acestea fiind îmbogăţirea propriilor elite. În tot acest context, Partidul Poporului – Dan Diaconescu, şi-a definit clar priorităţile de guvernare, strict în interesul românilor, respectiv: Obligaţia de a ne angaja într-o luptă reală împotriva sărăciei şi şomajului, de a redresa agricultura şi de a relansa economia în ansamblu. Datoria să modernizăm sistemul sanitar şi pe cel educaţional, să protejăm mediul înconjurător şi să dezvoltăm infrastructura naţională. Avem dificila sarcină să întărim autoritatea statului şi a instituţiilor sale, să eliminăm abuzurile din justiţie, să eradicăm violenţa la toate nivelurile, să combatem corupţia şi criminalitatea organizată. Misiunea să înapoiem România românilor, să le redăm încrederea şi speranţa că pot trăi în ţara lor ca cetăţeni europeni, la standarde europene. Obligaţia respectării angajamentelor de politică externă asumate de România, însă de pe o poziţie dominantă în regiune din punct de vedere geopolitic şi geostrategic, concomitent cu analizarea şi valorificarea oportunităţilor ce apar pe linia apărării şi promovarii eficiente a intereselor noastre naţionale.

PROGRAMUL PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU PENTRU O ROMÂNIE MODERNĂ ŞI PROSPERĂ

-PREZENTARE SINTETICĂ-

 • 1. RELANSAREA ECONOMIEI NAŢIONALE
 • 2. COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A ŞOMAJULUI
 • 3. REFORMA STATULUI ŞI A INSTITUŢIILOR PUBLICE
 • 4. CREDIBILIZAREA JUSTIŢIEI
 • 5. REDRESAREA AGRICULTURII
 • 6. MODERNIZAREA SISTEMULUI SANITAR
 • 7. REORGANIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 • 8. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII NAŢIONALE
 • 9. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI EXPLOATAREA SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
 • 10. APĂRAREA ŞI PROMOVAREA INTERESELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI ÎN PLAN EXTERN

1. RELANSAREA ECONOMIEI NAŢIONALE

 • • Credibilizarea mediului de afaceri prin asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii acestuia pe termen mediu si lung
 • • Implementarea unor politici fiscale flexibile, atât în sprijinul mediului de afaceri autohton, cât şi al investitorilor străini
 • • Atragerea investitorilor străini, în special a companiilor multinaţionale
 • • Aplicarea unui nivel optim de impozitare astfel încât contribuabilii să îşi plătească obligaţiile la buget, eliminându-se astfel evaziunea fiscală
 • • Crearea unor sectoare economice strategice orientate spre exporturi
 • • Asigurarea eficienţei şi calităţii serviciilor publice
 • • Creşterea capitalizării şi a capacităţii investiţionale a agenţilor economici autohtoni
 • • Încurajarea fiscală şi prin credite a muncii şi investiţiei
 • • Resuscitarea şi consolidarea clasei de mijloc ca principal garant al stabilităţii sociale
 • • Menţinerea principalilor indicatori macrofinanciari (inflaţie, deficit bugetar, datorie publică, fluctuaţia ratei de schimb) la nivelul cotelor stabilite de Comisia Europeană şi FMI
 • • Reducerea deficitului alimentar, precum şi a celui comercial extern
 • • Reducerea TVA la nivelul mediei europene
 • • Plata TVA, către bugetul de stat, doar la încasare şi nu în momentul facturării
 • • Supraimpozitarea viramentelor catre companiile de tip off-shore cu un procent de 25%
 • • Dublarea redevenţelor încasate de stat ca urmare a concesionării exploatării resurselor naturale neregenerabile, ceea ce va aduce venituri în plus la buget de 0,6% din PIB
 • • Stoparea furtului taxelor şi accizelor la produsele petroliere nefiscalizate şi a TVA-ului la achiziţiile intracomunitare.

2. COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A ŞOMAJULUI

 • • Creşterea puterii de cumpărare a românilor prin corelarea permanentă a salariilor şi pensiilor cu rata inflaţiei şi valoarea coşului de consum
 • • Recalcularea şi mărirea tuturor pensiilor, acordându-se prioritate celor din agricultură
 • • Reducerea la 5% a TVA-ului pentru alimentele de bază
 • • Micşorarea preţului la energie electrică
 • • Formarea profesională continuă şi particularizată cerinţelor pieţei de muncă, pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor
 • • Acordarea de reduceri fiscale în primul an de muncă, atât pentru angajat cât şi pentru angajator
 • • Creşterea gradului de protecţie socială pentru pensionari şi categoriile defavorizate
 • • Eficientizarea activităţii Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • • Accesul egal la locuri de muncă pentru toţi cetăţenii români, în funcţie de nivelul de şcolarizare şi gradul de pregătire
 • • Implementarea de măsuri de protecţie socială pentru categoriile defavorizate şi persoanele cu handicap
 • • Consultarea patronatelor şi sindicatelor în luarea deciziilor care privesc drepturile şi interesele grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă
 • • Încurajarea dialogului social.

3. REFORMA STATULUI ŞI A INSTITUŢIILOR PUBLICE

 • • Reevaluarea rolului statului în raport cu dinamica societăţii moderne
 • • Definirea rolului statului de unic garant al asigurării serviciilor esenţiale pentru viaţa şi dezvoltarea cetăţenilor
 • • Reabilitarea rolului statului de “stabilizator” al economiei
 • • Adaptarea României la cerinţele pieţei globalizate
 • • Implementarea unui model social necesar menţinerii echilibrului între crearea şi distribuirea resurselor
 • • Eliminarea disfuncţiilor în relaţiile dintre puterea legislativă, executivă şi judecătorească
 • • Reorganizarea relaţiei stat-societate strict pe principii funcţionale
 • • Transformarea instituţiilor în instrumente strict necesare unei bune funcţionări, pe baze echitabile, a economiei şi societăţii
 • • Asigurarea unui mediu concurenţial corect
 • • Descentralizarea, ca bază a eficienţei serviciilor publice
 • • Depolitizarea organelor de control
 • • Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea iniţiativei private
 • • Schimbarea fundamentală de management guvernamental în ceea ce priveşte modul de echilibrare a veniturilor statului cu modul de distribuire a acestora
 • • Încurajarea participării sectorului privat la asigurarea serviciilor cu caracter social
 • • Impulsionarea dezvoltării şi implementării proiectelor de partenariat public – privat.

4. CREDIBILIZAREA JUSTIŢIEI

 • • Revizuirea normelor legislative în vederea optimizării modului de organizare a instanţelor judecătoreşti
 • • Depolitizarea şi imparţializarea corpului judiciar
 • • Desfăşurarea actului de justiţie strict în sensul respectării drepturilor constituţionale ale justiţiabilului
 • • Modificarea competenţei instanţelor judecătoreşti
 • • Creşterea nivelului de profesionalism al magistraţilor
 • • Revizuirea procedurii de accedere în funcţia de judecător
 • • Motivarea salariară corespunzătoare a judecătorilor şi personalului instanţelor judecătoreşti
 • • Exercitarea reală şi calitativă a controlului judiciar de către instanţele ierarhic superioare
 • • Simplificarea şi sporirea celerităţii soluţionării cauzelor
 • • Reducerea termenelor de judecată a cauzei
 • • Informatizarea totală a sistemului juridic
 • • Reformarea instituţiei procuraturii şi consolidarea independenţei procurorului.

5. REDRESAREA AGRICULTURII

 • • Promovarea şi protecţia produselor agricole româneşti
 • • Susţinerea producătorilor agricoli
 • • Încurajarea constituirii asociaţiilor de producători
 • • Modernizarea şi tehnologizarea segmentului agricol
 • • Revigorarea segmentului zootehnic
 • • Valorificarea la capacitatea reală a potenţialului piscicol si cinegetic al României
 • • Refacerea sistemului de irigaţii
 • • Transformarea proprietarilor de pământ în producători agricoli
 • • Creşterea interesului absolvenţilor unităţilor de învăţământ cu profil agronomic pentru afirmare prin derularea de activităţi agricole profitabile
 • • Încurajarea şi sprijinirea derulării de proiecte în mediul rural
 • • Promovarea şi dezvoltarea agroturismului
 • • Reîmpădurirea zonelor defrişate iresponsabil
 • • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice agricole în sensul identificării de soluţii adaptate la schimbările de mediu şi de tehnologii de combatere a factorilor de risc pentru culturile agricole
 • • Creşterea nivelului de trai în mediul rural şi relansarea rolului satului românesc, adaptat evoluţiei societăţii moderne
 • • Ameliorarea condiţiilor de viaţă ale agricultorilor prin reabilitarea drumurilor, accelerarea proiectelor de introducere a infrastructurii de utilităţi publice – apă potabilă şi canalizare, accesul rapid la servicii medicale.

6. MODERNIZAREA SISTEMULUI SANITAR

 • • Creşterea veniturilor personalului din domeniul sanitar
 • • Introducerea unui spor de fidelitate pentru cei care continuă să lucreze în sistem, pentru păstrarea cadrelor medicale în spitale
 • • Ridicarea standardului infrastructurii sanitare şi a calităţii profesionale a personalului
 • • Atingerea nivelului de performanţă şi dotare corespondent statelor din Uniunea Europeană prin atragerea de fonduri europene
 • • Supravegherea procedurilor de achiziţie publică din domeniul sanitar precum şi controlul activităţilor conexe
 • • Optimizarea actului managerial în sistemul sanitar şi evaluarea periodică a performanţelor
 • • Depolitizarea funcţiilor de conducere din cadrul unităţilor sanitare
 • • Eliminarea plafoanelor la medicamente şi acordarea de medicamente compensate şi gratuite pentru persoanele cu venituri reduse
 • • Asistenţă medicală recuperatorie gratuită pentru persoanele cu dizabilităţi
 • • Îmbunătăţirea accesului persoanelor din mediul rural la serviciile medicale primare prin repunerea în funcţiune a dispensarelor comunale
 • • Eficientizarea asistenţei medicale de urgenţă şi spitalicească
 • • Îmbunătăţirea relaţiei personal sanitar – pacient prin tratamentul egal al tuturor persoanelor.

7. REORGANIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • • Reconsolidarea rolului şcolii şi a statutului social al cadrului didactic
 • • Îmbunătăţirea performanţelor şi adaptarea programelor şcolare la specificul societăţii moderne, informaţionale.
 • • Motivarea financiară a personalului didactic conform competenţelor profesionale şi activităţilor desfăşurate
 • • Acordarea de burse pentru recompensarea rezultatelor deosebite
 • • Asigurarea accesului egal la şcolarizare, inclusiv prin acordarea de burse sociale
 • • Derularea procesului de învăţământ în direcţia formării competenţelor profesionale
 • • Cultivarea valorilor morale, naţionale şi europene
 • • Promovarea competiţiei, spiritului de echipă şi respectului faţă de lege şi instituţiile statului
 • • Renovarea şcolilor şi dotarea lor cu mijloace didactice moderne, pentru crearea unui cadru normal de derulare a actului de învăţământ
 • • Accesul elevilor de la sate la cele mai bune condiţii de învăţământ şi asigurarea transportului gratuit al acestora
 • • Corelarea numărului şi tipului de creşe şi grădiniţe cu dinamica demografică din comunităţile locale
 • • Implementarea standardelor naţionale de evaluare.

8. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII NAŢIONALE

 • • Integrarea infrastructurii naţionale de transport în reţeaua europeană
 • • Modernizarea prioritară a principalelor căi de legătură cu punctele de ieşire din ţară pentru conectarea la infrastructura continentală
 • • Construirea de autostrăzi care să traverseze fiecare regiune de dezvoltare
 • • Suplimentarea reţelei rutiere principale prin dezvoltarea de variante ocolitoare
 • • Alinierea rutelor naţionale la standardele europene
 • • Îmbunătăţirea accesului la centrele urbane şi industriale, precum şi la zonele turistice
 • • Creşterea calităţii lucrărilor prin folosirea materialelor şi tehnologiilor adecvate
 • • Reducerea timpului de execuţie şi respectarea termenelor de dare în folosinţă
 • • Corelarea costurilor de construcţie, reabilitare şi întreţinere cu media valorilor din statele UE
 • • Dezvoltarea echilibrată a reţelei naţionale de transport pentru acoperirea uniformă a tuturor regiunilor ţării
 • • Valorificarea poziţiei geografice a României pentru atragerea investiţiilor străine
 • • Modernizarea căilor ferate operabile
 • • Îmbunătăţirea facilităţilor aeroportuare
 • • Dirijarea fluxului de mărfuri către porturile interne şi maritime.

9. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI EXPLOATAREA SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE

 • • Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului ca element fundamental al protecţiei sănătăţii umane
 • • Utilizarea raţională a resurselor naturale
 • • Eliminarea poluării, conservarea energiei şi resurselor naturale prin reciclarea deşeurilor
 • • Transformarea reziduurilor în resurse utilizabile
 • • Asigurarea purificării ecologice a mijloacelor de transport
 • • Monitorizarea şi controlul strict al deversării în ape a compuşilor chimici folosiţi în agricultură şi industrie
 • • Obligativitatea montării de filtre moderne la fabricile poluante
 • • Purificarea apelor de substanţe nocive
 • • Amenajarea de filtre naturale pentru aerul poluat: spaţii verzi şi perdele de arbori
 • • Folosirea produselor ecologice
 • • Utilizarea energiei solare pentru încălzirea apei sau a aerului prin intermediul panourilor termice şi pentru producerea de energie electrică prin panourile voltaice
 • • Folosirea energiei eoliene pentru generarea de energie electrică
 • • Întrebuinţarea deşeurilor urbane pentru încălzirea centralizată
 • • Valorificarea la capacitatea reală a potenţialului hidrografic naţional
 • • Exploatarea energiei geotermale.

10. APĂRAREA ŞI PROMOVAREA INTERESELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI ÎN PLAN EXTERN

 • • Promovarea şi protejarea intereselor economice, politice şi militare ale României din poziţia de stat membru al Uniunii Europene şi al NATO
 • • Respectarea şi aplicarea fermă a angajamentelor asumate în cadrul Uniunii Europene şi NATO.
 • • Extinderea relaţiilor externe prin dezvoltarea cooperării economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale cu China, spaţiul vest-balcanic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi ţările Americii Latine, concomitent cu păstrarea şi realizarea tuturor angajamentelor asumate în relaţiile cu ceilalţi parteneri externi, organizaţii europene sau transatlantice
 • • Valorificarea potenţialului geostrategic al bazinului Dunării şi al regiunii Marea Neagră
 • • Susţinerea activă a intereselor economice şi comerciale ale României de către misiunile diplomatice
 • • Dezvoltarea cooperării cu statele limitrofe şi consolidarea poziţiei României în zonă
 • • Creşterea implicării României în politica de securitate energetică regională
 • • Acordarea unei atenţii sporite proiectelor de cooperare bilaterală cu Republica Moldova
 • • Monitorizarea, protejarea şi garantarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români din afara graniţelor
 • • Capacitarea elitelor româneşti stabilite în străinătate pentru promovarea imaginii României
 • • Popularizarea simbolurilor, valorilor şi tradiţiilor naţionale cu prilejul tuturor evenimentelor externe, târgurilor şi expoziţiilor
 • • Implicarea participativă a românilor de pretutindeni în viaţa politică, socială şi economică a României prin îmbunătăţirea comunicării dintre comunităţile româneşti cu autorităţile publice, fundaţiile şi comunitatea de afaceri din România.

Mai pe larg:

Un gând despre „PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU

 1. Nu am nici o explicatie pentru care nu a fost acceptat programul propus de PP-DD, de catre toti ceilalti politicieni, decat ca hotia; excrocheria si acoperirea planurilor initiate de 22 de ani, pentru a ne distruge, trebuie sa continue.

  Astfel, explicatia are sens… dat fiind faptul ca evident, nimic bun nu se realizeaza ca si mod de trai, iar in romania oamenii o duc tot mai greu.

  Ce era rau, daca se adunau toti si faceau ceea ce politicienii fac intr-o tara, ca cetatenii ei sa aiba zile bune ??!

  Apreciază

Comentează:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s